Zlot KIHAM na Jasnej Górze

11-12.09.1982

Zlot KIHAM Jasna Góra 11-12.09.1982 Zdjęcie z Archiwum NWH - KIHAM

                Na Zbiórce pełnomocników kręgów w dniu 12.09.1982r. na Jasnej Górze, wobec braku możliwości dalszej pracy na rzecz odnowy Związku Harcerstwa Polskiego, wystosowano apel do Kręgów w całej Polsce.

"Apel Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego.

Do drużyn, szczepów i instruktorów harcerskich.

         Tworząc dwa lata temu Porozumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), zainicjowaliśmy w ZHP niezależny ruch zmierzający do odnowy moralnej Harcerstwa. Porozumienie KIHAM powołane zostało do życia nie w wyniku formalnych zarządzeń oficjalnych władz ZHP, lecz z woli i decyzji środowisk instruktorskich, które przyjęły taką właśnie platformę wspólnego działania. Wiele inicjatyw KIHAM znalazło urzeczywistnienie w codziennym działaniu licznych szczepów, drużyn, komend i jednostek organizacyjnych ZHP.

Po dniu 13 grudnia 1981 r. instruktorzy Rady Porozumienia oraz Kręgów - mając nadzieję, iż proces odnowy ZHP będzie kontynuowany - próbowali w dalszym ciągu rozwijać swą działalność w ramach Związku, zgodnie ze swymi deklaracjami i zamierzeniami programowymi. Proces odnowy został jednak przez władze ZHP radykalnie zahamowany - ze szkodą dla młodzieży i ruchu harcerskiego. Przeciwko instruktorom i Kręgom walczącym o dalszą realizację odnowy w Harcerstwie skierowane zostało przez władze ZHP ostrze represji i szykan, co szczegółowo zostało przedstawione i udokumentowane w Oświadczeniu Rady Porozumienia z dnia 8 maja 1982 r.

Na tle ostatnich wydarzeń z ZHP i kierunku, jaki przyjęły jego władze, nie widzimy obecnie żadnych możliwości ani szans na to, aby ruch odnowy został ponownie podjęty. Nie widzimy zatem realnych możliwości naszego dalszego działania, które zostało nam uniemożliwione i zagrożone represjami. Z tych względów Rada Porozumienia zaleca wszystkim Kręgom Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, aby podjęły decyzję o rozwiązaniu swych kręgów. 

Z miejsca ostatniej zbiórki Rady Porozumienia u podnóża Sanktuarium na Jasnej Górze, miejsca tak mocno wrośniętego w historię, patriotyzm i uczucia narodowe Polaków, pragniemy skierować do wszystkich naszych Druhów i Braci, Harcerek i Harcerzy nasz końcowy apel:

1. Pozostańcie zawsze wierni szczytnym harcerskim ideałom i 70-letnim tradycjom - służąc Prawdzie, Dobru i Pięknu, szczególnie chroniąc przywrócony tekst Przyrzeczenia Harcerskiego:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce (Polsce), nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

 

2. Bądźcie wierni nakazom Prawa Harcerskiego, Przywróćcie tekst Prawa, które zostało sprawdzone w życiu przez wiele pokoleń harcerek i harcerzy, okupione krwią dziewcząt i chłopców z Szarych Szeregów, a które Harcerstwu odebrano:

1) Harcerz służy Bogu i Polsce (Polsce) i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

2) Na słowie Harcerza polegaj jak na Zawiszy.

3) Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

4) Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

5) Harcerz postępuje po rycersku.

6) Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

7) Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

8) Harcerz jest zawsze pogodny.

9) Harcerz jest oszczędni i ofiarny.

10) Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

3. Pamiętajcie zawsze o harcerskim braterstwie, twórzcie więzy przyjaźni i harcerskiej współpracy, wcielajcie na każdym kroku hasło, iż harcerz za brata uważa każdego innego harcerza. Pamiętajcie, że w jedności siła. że mnie wolno dać się ponownie poróżnić i odgrodzić sztucznymi granicami hufców i chorągwi.

4. Nie dajcie sobie odebrać metod harcerskiego działania, systemy stopni i sprawności.

5. Walczcie o zachowanie w ZHP tolerancji światopoglądowej i możliwości odbywania praktyk religijnych, zbierajcie i dokumentujcie wszystkie przejawy stosowania represji, łamania zasad praworządności i tolerancji przez władze ZHP oraz wzajem się o tych wypadkach informujcie, 

6. Bez względu na okoliczności pozostańcie zawsze Harcerkami i Harcerzami.

Jasna Góra, 12 IX 82 r.

                                                                                                                                                                                      Czuwaj!

                                                                                                      Rada Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich

                                                                                                                                                    im. Andrzeja Małkowskiego"

Opracowano na podstawie książki KIHAM Stanisław Czopowicz wyd. ZHR 1998

 

 

 

Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego z końcem 1982 zakończyły swoje działania. (W kraju dwa kręgi zadecydowały o dalszym kontynuowaniu pracy.)  Bydgoski Krąg, w związku z trwającą na przełomie listopada i grudnia kampanią sprawozdawczo-wyborczą w Hufcu Bydgoszcz-Miasto, rozwiązał się w drugiej połowie grudnia 1982 r.

Z inspiracji środowiska krakowskiego i warszawskiego w końcu roku 1982 pojawił się projekt powołania Ruchu Programowo - Metodycznego pod nazwą "Ruch Drużyn Płaskiego Węzła" mającego kontynuować prace rozwiązanego KIHAM. Ale to już zupełnie inna historia godna opowiedzenia na nowej stronie  tego portalu.

Każdy instruktor KIHAM otrzymał po ostatniej Zbiórce Porozumienia mosiężną tabliczkę o wymiarach 20 x 28 mm do przyszycia na mundurze z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Wprawne oko wychwyci błąd który popełnił grawer nanosząc treść Prawa Harcerskiego na tabliczkę.             (Ze zbiorów Zespołu Historycznego ZHR Bydgoszcz)

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Wzór regulaminu Ruchu Drużyn "Płaskiego Węzła" odczytany 20.09.1983 r. na posiedzeniu Rady Hufca Bydgoszcz - miasto - jako załącznik do decyzji o powołaniu w Bydgoszczy tego Ruchu.  Ze zbiorów Zespołu historycznego ZHR Bydgoszcz.